Nätverket bärkraft.ax

 

Bakgrund

Ålands lagting beslutade 2014 enhälligt att det åländska samhället ska utvecklas inom hållbarhetens ramar senast 2051. För att stöda förverkligandet av beslutet och genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi finns nätverket bärkraft.ax. Nätverket bidrar med långsiktighet, förankring och vitalitet till det samhällsgemensamma utvecklings- och hållbarhetsarbetet.

 

Öppenhet och transparens

Nätverket bärkraft.ax är öppet för deltagande av aktörer i alla samhällssektorer och alla människor som aktivt vill bidra till ett bärkraftigt och hållbart Åland. Genom aktiv dialog bidrar nätverket till ökad samordning och kompetens mellan och inom samhällssektorerna. Med såväl fysiska som digitala mötesplatser utgör bärkraft.ax en plattform för dialog och kontaktytor för alla som bor och verkar på eller besöker Åland. Nätverket är ett bidrag till en öppen och aktiv samhällsdiskussion.

 

Samverkansformerna i och kring bärkraft.ax är transparenta och i ständig utveckling. Det är deltagarna, såväl medaktörer som individer som löpande ger och omformar nätverkets innehåll.

 

Intiativtagare

Initiativet till bildandet av bärkraft.ax togs av aktörer från offentlig sektor, näringslivet, föreningslivet samt bildningssektorn i samband med Forum för samhällsutveckling i början av 2016.

 

Utvecklings- och hållbarhetsrådet

Utvecklings- och hållbarhetsrådet är en del av nätverket bärkraft.ax. Rådet har ett särskilt ansvar att verka för nätverkets vitalitet och långsiktiga existens.

 

Rådets ledamöter utses av Ålands landskapsregering och ska bestå av minst åtta och maximalt fjorton personer. Lantrådet ska vara en av ledamöterna och är rådets ordförande. Ledamöterna utses för perioder om två kalenderår. Rådet ska regelbundet följa upp det åländska samhällets utvecklingsarbete i riktning mot ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Rådet sammanträder vid två ordinarie möten per år.

 

Utvecklings- och hållbarhetsrådet inrättades i samband med bildandet av bärkraft.ax i början av 2016.

 

Följande personer utgör utvecklings- och hållbarhetsrådet 2016-2017:

Lantråd Katrin Sjögren (rådets ordförande)

Vicelantråd Camilla Gunell

 

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson

Vice verkställande direktör Rebecka Eriksson

 

Ordförande Tage Eriksson

Vice ordförande Petra Granholm

 

Verkställande direktör Jan Hanses

Stadsdirektör Barbara Heinonen

 

Verksamhetsledare Robert Jansson

Rektor Edvard Johansson

 

Barnkonventionsansvarige Danielle Lindholm

Ordförande Peter Wiklöf