PROCESS OCH OMVÄRLD

BAKGRUND

BAKGRUND OCH PROCESS

En hållbar och bärkraftig samhällsutveckling är en del av det åländska samhällets ursprung. Genom århundraden har människorna som levt i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och den omgivande naturen. Hela tiden med ambitionen att lämna över stafettpinnen till nästa generation, i minst lika bra skick som den var när man tog emot den. Deras ansträngningar har skapat ett på väldigt många sätt fantastiskt välfärdssamhälle. Således finns det stor anledning att rikta en tacksamhetens tanke till tidigare generationer.

Forts.

I och med den stora accelerationen, som tog fart på 1950-talet, har dock även det åländska samhället dragits med i en global samhällsutveckling som till delar är ohållbar, både socialt och miljömässigt.

 

Tack vare hållbarhetens naturliga plats i det åländska ursprunget togs förhållandevis tidiga initiativ till att motverka de ohållbara delarna av samhällsutvecklingen. Agenda 21, FN:s globala aktionsplan för miljömässig hållbarhet och som antogs av FN 1992, fick betydande genomslag i bland annat kommunernas och landskapsregeringens verksamheter samt i lagstiftningen, mycket tack vare ett brett folkligt engagemang. Projektet Ett grönt Åland i ett blått Östersjön visade att en stor andel av det åländska näringslivet, känt för sitt entreprenörskap, sedan länge försökt förena hållbarhet med affärsutveckling och lönsamhet.

 

En milstolpe i det åländska samhällets ansträngningar för en hållbar samhällsutveckling kom i och med att lagtinget och landskapsregeringen under 2014 gick in för en gemensam strävan mot ett fullt ut hållbart Åland senast 2051. Detta i enlighet med en internationellt använd definition av begreppet hållbar utveckling. Definitionen består av fyra så kallade hållbarhetsprinciper. Detta föregicks av att rapporten Omställning Åland – Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051 togs fram på uppdrag av landskapsregeringen.

 

Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland tar således sitt avstamp i ovanstående historia och bakgrund.

 

Vid Forum för samhällsutveckling i februari 2016 inleddes ett intensivt arbete för att skapa agendan. Alla på Åland bjöds in till en visions-workshop, där 96 personer arbetade fram underlaget till visionen. Därefter ombads en expertpanel, bestående av 59 personer, att formulera förslag till strategiska utvecklingsmål som bedömdes vara av avgörande betydelse för förverkligandet av visionen. Därpå följde ett omfattande analysarbete. Utifrån underlagen arbetades utkast till vision och strategiska utvecklingsmål fram. Utkasten diskuterades i flera olika gruppkonstellationer, bland annat anordnades öppna möten för alla på Åland. Därefter togs ett förnyat utkast fram och detta behandlades i juni 2016 av utvecklings- och hållbarhetsrådet. Vid behandlingen fastslogs visionsformuleringen samt de sju strategiska utvecklingsmålen. Därefter analyserades alla texter och övrigt material återigen. Mot bakgrund av analyserna visualiserades agendan i ord, bild och känslor i och med detta dokument, för att därefter manifesteras i samband med Forum för samhällsutveckling i september 2016.

TACK

Arbetet med att formulera utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland har varit en laginsats. Här presenteras de personer som deltagit i processens forum. Dessutom har fler personer bidragit i andra former. Om du eller någon annan som deltagit saknas i förteckningen, kontakta bärkraft.ax så uppdateras listan på webbplatsen.

De som bidragit

 • Alexander Ahlgren
 • Alexandra Sjöblom
 • Anders Ekström
 • Anders Wiklund
 • Andreas Nyberg
 • Angela Sjöblom
 • Anki Aaltonen
 • Ann Nedergård
 • Anna Karlsson
 • Annelie Karlberg
 • Annette Höglund
 • Annika Zetterqvist
 • Barbara Heinonen
 • Bengt Michelsson
 • Bertil Nordin
 • Bjarne Lindström
 • Björn Blomqvist
 • Björn Kalm
 • Bo Karlsson
 • Bo Nygård
 • Camilla Gunell
 • Camilla Sommarström
 • Carina Aaltonen
 • Carola Valkama
 • Charlotta Szczepanowski
 • Christian Pleijel
 • Christian Rögård
 • Cilla Sommarström
 • Conny Nyholm
 • Dan E Eriksson
 • Dan Jansén
 • Danielle Lindholm
 • David Jansson
 • David Karlsson
 • David Ståhlman
 • Edvard Johansson
 • Elin Abrahamsson
 • Elin Lindfors
 • Elisabet Ejvald
 • Elisabeth Storfors
 • Elsa Pennanen
 • Emil Johansson
 • Erica Scott
 • Erica Sjöström
 • Eva Eriksson
 • Fredrik Almqvist
 • Fritjof Fagerlund
 • Giséla Linde
 • Gunda Åbonde-Wickström
 • Gun-Marie Eriksson
 • Helena Flöjt-Josefsson
 • Helena Häggblom-Jacobss
 • Helena von Schoultz
 • Henrik Juslin
 • Henrik Lindqvist
 • Henrik Löthman
 • Henry Lindström
 • Hugo Holmberg
 • Inger Eriksson
 • Inger Karlsson-Wickström
 • Ingrid Johansson
 • Inkeri Ahonen
 • Jacob Mangwana-Haagen
 • Jan Hanses
 • Jan Kankkonen
 • Janis Zeimuls
 • Jan-Ole Lönnblad
 • Janne Holmén
 • Jannika Reed
 • Jenny Eklund-Melander
 • Jessica Sundberg
 • Joel Widengren
 • Johan Lindholm
 • Johanna Fogelström
 • Johanna Kollin
 • Johanna Wickström
 • Jonas Lindvik
 • Josef Smeds
 • Josefine Egenfelt
 • Karl-Henrik Robért
 • Karin Rosenberg
 • Karolina Gottberg
 • Katrin Sjögren
 • Krister Norrgrann
 • Kristian Packalén
 • Kristoffer Antfolk
 • Leif Holländer
 • Lena Brenner
 • Linda Pussinen
 • Linnéa Johansson
 • Linus Häggblom
 • Lisa Wälitalo
 • Lotta Angergård
 • Lotta Berner-Sjölund
 • Lotta Eriksson
 • Lotta Nummelin
 • Magnus Sandberg
 • Maija Häggblom
 • Marie Häggblom
 • Maj-Len Karlberg
 • Maj-Len Österlund
 • Marcus Koskinen-Hagman
 • Marie Häggblom
 • Martin Nilsson
 • Mats Karlsson
 • Mats Perämaa
 • Micael Sandberg
 • Michael Taevs
 • Michaela Thalén
 • Micke Larsson
 • Mika Nordberg
 • Mikael Sandvik
 • Mikael Wennström
 • Mona Kårebring-Olsson
 • Monika Jansson
 • Niclas Forsström
 • Nina Fellman
 • Nina Nyman-Johansson
 • Olof Collin
 • Otto Hojar
 • Per Henrik Jakobsson
 • Per-Erik Cederkvist
 • Pernilla Söderlund
 • Peter Ahlström
 • Peter Enberg
 • Peter Wiklöf
 • Petra Granholm
 • Pia Schauman-Hansén
 • Rainer Juslin
 • Ralf Häggblom
 • Rauli Lehtinen
 • Rebecca Jansson
 • Rebecka Eriksson
 • Ricarda Dennstedt
 • Robert Jansson
 • Robert Lönnqvist
 • Robert Mansén
 • Runa Tufvesson
 • Sirkka Wegelius
 • Sofia Mansnérus
 • Sofie Dahlsten
 • Soile Wartiainen
 • Susanna Qvarnström
 • Susanne Vävare
 • Sverker Lindblad
 • Sölve Högman
 • Tage Eriksson
 • Terese Flöjt
 • Tomas Fellman
 • Tommy Falk
 • Tony Asumaa
 • Tony Sjöberg
 • Tony Wikström
 • Tove Biskop
 • Tove Fagerström
 • Tove Manselin
 • Ulf Hagström
 • Ulf Simolin
 • Veronica Lindholm
 • Vivan Nikula
 • Viveka Löndahl
 • Wille Valve
 • Yvonne Österlund
 • Zacharias Pettersson
 • Åsa Andersson
 • Åsa Mattsson

AGENDA 2030 – 17 GLOBALA HÅLLBARA UTVECKLINGSMÅL

OMVÄRLD

Som konstaterats i inledningen sammanfaller processen för den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan med att FN:s medlemsländer beslutat om Agenda 2030,  med 17 globala hållbara utvecklingsmål. Till de 17 målen finns 169 delmål.

 

Läs mer på www.globalamalen.se

I och med Agenda 2030 har världen en gemensam färdplan för perioden 2016-2030 och denna kommer gradvis att implementeras i EU, i det nordiska samarbetet och nationellt.

 

Implementeringen av utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland samordnas löpande med utvecklingen i EU, Norden och Finland. Åland deltar i det nordiska samarbetet för hållbar utveckling och landskapet är representerat i Finlands kommission för hållbar utveckling.