En tecknad person som håller i ett snöre som är knutet runt ett träd.

Strategiskt utvecklingsmål 4:

 

Ekosystem i balans och biologisk mångfald

 

Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund. Biologisk mångfald bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen.

 

För att främja de åländska ekosystemen, bevaras och nyttjas ekosystem hållbart år 2030. Detta gäller särskilt hav, skogar och våtmarker. Alla, såväl privatpersoner som jord-, skogs- och vattenbrukare, värnar om ekosystemen och den biologiska mångfalden. Ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden är väl integrerade i utvecklings- och planeringsprocesser för mark- och havsanvändning och används som redskap för att mildra negativa effekter av klimatförändringarna.

 

År 2030 finns ingen förlust av biologisk mångfald på land och i havet. Istället är den biologiska mångfalden, i synnerhet de mest hotade arterna och biotoperna, rik och skyddad. Minst 10 % av kust- och havsområdena är skyddade, i enlighet med mål 14 i FN:s Agenda 2030. Även påverkan av skadliga invasiva arter, som hotar biologisk mångfald och ekosystemtjänster är låg, tack vare kontroll och bekämpning.

 

Åland är år 2030 självförsörjande på fisk. Fiskbestånden är livskraftiga tack vare att alla, som nyttjar den gemensamma resurs som fisken utgör, gör detta i enlighet med vetenskapligt baserade förvaltningsplaner. Vattenbruket växer och sker utan negativ påverkan på vattenmiljön.

 

Skogsresurserna används också hållbart och bidrar positivt till klimatet och vår försörjning.

 

Exempel på tänkbara indikatorer:

  • Fångstmängder och lekbiomassa i fiskbeståndet
  • Förändringar i index över vanliga fåglar
  • Årlig avverkning av skogar samt skogens växtutveckling

 

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

  • 14. Hav och marina resurser
  • 15. Ekosystem och biologisk mångfald

 

Illustration Mari Rosenqvist

Här är de andra utvecklingsmålen