Lisa Wälitalo: Vad kännetecknar en riktigt bra vision?

Lisa Wälitalo, presenterade sig och berättade att hon under år 2015 påbörjade ett forskningsprojekt där hon vill testa den strategiska modell för hållbarhetsarbete som funnits och utvecklats under tjugofem år. Det är fråga om att vetenskapligt testa de fyra hållbarhetsprinciperna där den fjärde om social hållbarhet kan indelas i fyra grupper. Sedan årsskiftet är hon nu formellt doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Wälitalo har tidigare arbetat som miljöstrateg i Karlskrona kommun och verkat som samordnare för Sveriges ekokommuner som har kansli i Karlskrona. Ett hundratal kommuner är med i ekokommunnätverket. I hennes forskningsprojekt ingår både svenska kommuner och regioner och dessutom Åland.

Wälitalo frågade inledningsvis vad som kännetecknar en riktigt bra vision. Hon konstaterade att många känner till hållbarhetsprinciperna. – Vi har papper med principerna utdelade på våra bord som underlag för vårt arbete. Hållbarhetsprinciperna utgör ramen. Vi diskuterar kärnvärden, en stabil grund för vårt arbete och vår målbild.

Hållbarhetsprinciperna utgör en tydlig ram. Under de senaste tjugofem åren har ett nätverk bearbetat och utvecklat hållbarhetsprinciperna.

Vi gör tillsammans en övning, vad vill vi uppnå med dagen?

Vi börjar med frågan – hur ser det bärkraftiga och hållbara Åland ut och delar in det i delområden.

 

I våra färdigt indelade arbetsgrupper arbetar vi först med en idégenerering: Deltagarna i varje grupp växlar papper sinsemellan inom gruppen. Vi använder färdiga blanketter. Tre skilda blanketter är rubricerade

– Vad gör Åland unikt?

– Vad är Ålands ekonomiska drivkraft i en hållbar framtid?

– Vad brinner ålänningarna för i en hållbar framtid?

Inom bestämda tidsintervall byter vi blanketter och de övriga i grupperna kompletterar med sina förslag utöver vad som redan skrivits.

 

I det följande skedet har vi helsalssamtal under rubriken: Hur ser det ut när Åland är hållbart? Representanter för grupperna få gärna nämna vad som kommit upp i gruppernas diskussioner.