INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

OM NÄTVERKET

NÄTVERKET OCH HUR DET BILDADES

Ålands lagting beslutade 2014 enhälligt att det åländska samhället ska utvecklas inom hållbarhetens ramar senast 2051. För att stöda förverkligandet av beslutet och genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi finns nätverket bärkraft.ax. Nätverket bidrar med långsiktighet, förankring och vitalitet till det samhällsgemensamma utvecklings- och hållbarhetsarbetet.

Forts.

Nätverket bärkraft.ax är öppet för deltagande av aktörer i alla samhällssektorer och alla människor som aktivt vill bidra till ett bärkraftigt och hållbart Åland. Genom aktiv dialog bidrar nätverket till ökad samordning och kompetens mellan och inom samhällssektorerna. Med såväl fysiska som digitala mötesplatser utgör bärkraft.ax en plattform för dialog och kontaktytor för alla som bor och verkar på eller besöker Åland. Nätverket är ett bidrag till en öppen och aktiv samhällsdiskussion.


Samverkansformerna i och kring bärkraft.ax är transparenta och i ständig utveckling. Det är deltagarna, såväl medaktörer som individer som löpande ger och omformar nätverkets innehåll.

 

Initiativet till bildandet av bärkraft.ax togs av aktörer från offentlig sektor, näringslivet, föreningslivet samt bildningssektorn i samband med Forum för samhällsutveckling i början av 2016.

Nätverket bärkraft.ax är öppet för deltagande av aktörer i alla samhällssektorer och alla människor som aktivt vill bidra till ett bärkraftigt och hållbart Åland.
Genom aktiv dialog bidrar nätverket till ökad samordning och kompetens mellan och inom samhällssektorerna. Med såväl fysiska som digitala mötesplatser utgör bärkraft.ax en plattform för dialog och kontaktytor för alla som bor och verkar på eller besöker Åland.

UTVECKLINGS- OCH HÅLLBARHETSRÅDET

2016-2017

Utvecklings- och hållbarhetsrådet är en del av nätverket bärkraft.ax. Rådet har ett särskilt ansvar att verka för nätverkets vitalitet och långsiktiga existens.

 

Rådets ledamöter utses av Ålands landskapsregering och ska bestå av minst åtta och maximalt fjorton personer. Lantrådet ska vara en av ledamöterna och är rådets ordförande. Ledamöterna utses för perioder om två kalenderår. Rådet ska regelbundet följa upp det åländska samhällets utvecklingsarbete i riktning mot ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Rådet sammanträder vid två ordinarie möten per år.

 

Utvecklings- och hållbarhetsrådet inrättades i samband med bildandet av bärkraft.ax i början av 2016.

Rådets medlemmar
 • Lantråd Katrin Sjögren (rådets ordförande)
 • Vicelantråd Camilla Gunell
 • Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson
 • Vice verkställande direktör Rebecka Eriksson
 • Ordförande Tage Eriksson
 • Vice ordförande Petra Granholm
 • Verkställande direktör Jan Hanses
 • Stadsdirektör Barbara Heinonen
 • Verksamhetsledare Robert Jansson
 • Rektor Edvard Johansson
 • Barnkonventionsansvarige Danielle Lindholm
 • Ordförande Peter Wiklöf
Protokoll från rådets möten

KONTAKTA OSS GÄRNA

Lena Brenner

Landsbygdsutvecklare
Ålands Landsbygdscentrum
lena.brenner@landsbygd.ax
018-329 670

 

Tove Fagerström

Kansliledare
Ålands Natur & Miljö
tove@natur.ax
0457-345 3135

 

Karolina Gottberg

Samhällsplanerare
Ålands landskapsregering
karolina.gottberg@regeringen.ax
018-25 247

 

Micke Larsson

Utvecklings- och hållbarhetsstrateg
Ålands landskapsregering
micke.larsson@regeringen.ax
0457-344 7331

 

Johan Lindholm

Projektledare
Ålands Näringsliv
johan.lindholm@naringsliv.ax
018-529 302

 

Kristian Packalén

Skärgårdsutvecklare
Företagsam skärgård
kpackale@gmail.com
045-121 8450

 

Helena von Schoultz

Projektledare
NIPÅ
helena.vonschoultz@nipa.ax
040-189 6404

 

Camilla Sommarström

Medlemsansvarig
Visit Åland
camilla.sommarstrom@visitaland.com
018-24 258

 

Rapportera fel på webbplatsen

Webmaster
webmaster@regeringen.ax

HÅLLBAR UTVECKLING

I det hållbara samhället mår individer, företag och organisationer bra och verkar inom naturens gränser. Men… för att komma dit måste vi gemensamt arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Vi behöver tydliga mål, en gemensam strategi, innovativa samarbeten, nytänk. Utmaningarna är många. Men i utmaningarna finns även möjligheter till ny verksamhet, nya idéer, nya framgångar.

Forts.

Definition

 

En internationellt erkänd definition av begreppet hållbar utveckling tjänar som riktlinjer för lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan mot ett bärkraftigt och hållbart Åland 2051.

 

I det hållbara samhället, bidrar vi inte till att naturen utsätts för systematisk…

 

 1. …koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (ex fossila bränslen och metaller)
 2. …koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (ex svårnedbrytbara kemikalier)
 3. …undantränging med fysiska metoder (ex avskogning)
 4. Vi bidrar inte till att människor utsätts för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetensutveckling, opartiskhet och meningsskapande

FN:s 17 Globala utvecklingsmål

 

Vi använder FN:s Globala utvecklingsmål som en guide för Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi.

 

Bekanta dig med de globala utvecklingsmålen på FN:s webbplats