Sju strategiska utvecklingsmål för Åland 2030

 

  1. Välmående människor vars inneboende resurser växer.
  2. Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället.
  3. Allt vatten har god kvalitet.
  4. Ekosystem i balans och biologisk mångfald.
  5. Attraktionskraft för boende, besökare och företag.
  6. Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet.
  7. Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster.

 

Uppnåendet av de strategiska utvecklingsmålen bidrar till förverkligandet av visionen för Åland.

 

Läs om visionen för Åland

 

De strategiska utvecklingsmålen har arbetats fram utifrån förslag som inlämnats av en expertpanel, bestående av 59 sakkunniga personer. Expertpanelens förslag bearbetades av skilda analysgrupper och sammanställdes till ett helhetsförslag.

 

I processen har FN:s Agenda 2030 och de 17 globala hållbara utvecklingsmålen analyserats i syfte att säkerställa att förverkligandet av Ålands vision och strategiska utvecklingsmål också bidrar till uppfyllandet av de globala målen.

 

Läs om de 17 globala hållbara utvecklingsmålen

 

Ett öppet nätverksmöte diskuterade det slutliga förslaget till strategiska utvecklingsmål. Utvecklings- och hållbarhetsrådet beslutade att gå in för ovanstående strategiska utvecklingsmål vid sitt möte den 1 juni 2016.

 

Läs om nätverksträff 2

 

Nästa steg

 

Arbetet med att identifiera indikatorer för uppföljningen av de strategiska utvecklingsmålen samt att ytterligare definiera innebörden de sju strategiska utvecklingsmålen.

 

I september 2016 lanseras visionen och de strategiska utvecklingsmålen i och med rapporten ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar – Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland”.