Vision

 

Hundratals personer från samhällets alla delar har under våren 2016 varit med och jobbat fram visionen för Åland:

 

Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar!

 

Arbetet med att brodera ut innebörden av formuleringen i ord, bild och känslor pågår som bäst.

 

Benämningen ”ett bärkraftigt samhälle” innebär bland annat att vi, senast 2051, funnit former för att hålla våra aktiviteter inom hållbarhetens ramar.

 

Läs mer på sidan om hållbar utveckling

Arbetet med visionen

 

Startpunkten för arbetet med visionen var en visions-workshop den 1 mars 2016. Allt material från workshopen presenteras längst ner på denna sida. Materialet från workshopen bearbetades i flera varv och ett första utkast till en kortfattad och kärnfull vision för Åland växte fram:

 

Vi blomstrar som människor i ett ö-samhälle med bärkraft!

 

I bearbetningen av materialet har tre önskemål om innehållet i visionen kunnat urskiljas. Önskemålen har omvandlats till tre beståndsdelar i visionsformuleringen:

 

 • Människan/individen
 • Samhället/gemenskapen
 • Ålands unicitet

 

Följande krav ställdes följande krav på visionsformuleringen:

 

 • kortfattad och kärnfull
 • inspirera individer och organisationer till handling här och nu
 • tilltala alla och därmed kunna tolkas brett
 • samlande och något som alla kan bidra till
 • öppenhet för ”kompletterande motsatser”
 • relevans på lång sikt (15-35 år)

 

Läs om första nätverksträffen

Visions-workshop Åland

 

Visions-workshopen, med knappt hundra deltagare, hölls den 1 mars 2016 kl 9-12 på Alandica.

Inledning

Workshopen

 • Lisa Wälitalo: Vad kännetecknar en riktigt bra vision?

  Lisa Wälitalo, presenterade sig och berättade att hon under år 2015 påbörjade ett forskningsprojekt där hon vill testa den strategiska modell för hållbarhetsarbete som funnits och utvecklats u...

 • Resultat och dokumentation

  Vid tillfället för grupperna att muntligt redogöra för sitt arbete gavs följande ställningstaganden: Runa Tufvesson: I hennes grupp har deltagarna ansett att fysisk planering är nödvändig, de...

Avslutning

Läs mer och se bilder på Facebook

 

Du behöver ingen inloggning för att ta del av innehållet som publiceras i vår Facebook-grupp, däremot är du som finns på Facebook varmt välkommen med i gruppen!

Bakgrund

I samband med Forum för samhällsutveckling 9-10 februari 2016 inleddes en samarbetsprocess där det åländska samhällets medborgare, organisationer och näringsliv gemensamt verkar för ett bärkraftigt och hållbart Åland. Omvandlingen mot ett hållbart samhälle är den viktigaste frågan vi har på agendan – här på Åland, precis som i resten av världen. Och för att lösa samhällets utmaningar behöver vi hjälpas åt. Mot denna bakgrund bildades nätverket bärkraft.ax under Forum för samhällsutveckling.

 

Nästa steg – Visionen

Nu bjuds du in till nästa steg i processen – en visions-workshop med målet att få så många perspektiv som möjligt på en vision och målbild för ett bärkraftigt och hållbart Åland.

Till hjälp i workshopen har vi vetenskapligt framtagna hållbarhetsprinciper som säkerställer att visionen täcker hela hållbarhetsspekrat.

Resultatet från dagen kommer att sammanställas till ett första utkast på en vision. Under våren fortsätter bearbetningen av utkastet för att i månadsskiftet maj/juni antas av nätverkets utvecklings- och hållbarhetsråd.

Till workshopen inbjuds alla som aktivt vill bidra till den åländska samhällsutvecklingen.

Arrangörer

Workshopen arrangeras av bärkraft.ax med stöd av nätverkets medaktörer samt Blekinge Tekniska Högskola, som är internationellt erkänd för sin forskning och utveckling av koncept och metoder för strategisk hållbar utveckling.