LÄS ELLER LADDA NER HELA HÅLLBARHETSAGENDAN

VISIONEN OCH DE SJU STRATEGISKA UTVECKLINGSMÅLEN

Åland är ett samhälle i framåtrörelse.

En bärkraftig samhällsutveckling är en del av det åländska samhällets ursprung. Genom århundraden har människorna som levt i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och den omgivande naturen. Hela tiden med ambitionen att lämna över stafettpinnen till nästa generation, i minst lika bra skick som den var när man tog emot den. Deras ansträngningar har skapat ett på väldigt många sätt fantastiskt välfärdssamhälle. Således finns det stor anledning att rikta en tacksamhetens tanke till tidigare generationer.

Samtidigt är varken det åländska eller globala samhället idag hållbart.

 

Med insikt i att naturen utgör fundamentet för mänsklig existens gick de folkvalda, i lagtinget och landskapsregeringen, under 2014 in för en gemensam strävan mot en till fullo hållbar utveckling på Åland senast 2051. Detta i enlighet med en internationellt använd definition av begreppet hållbar utveckling. Definitionen består av fyra så kallade hållbarhetsprinciper.

ALLA KAN BLOMSTRA

I ETT BÄRKRAFTIGT SAMHÄLLE

PÅ FREDENS ÖAR

ALLA KAN BLOMSTRA …

Att blomstra handlar om något djupare än materiell välfärd och att allt skulle vara roligt jämt. I det åländska samhället finns förutsättningar för människor att komma till sin rätt och att trivas. Att uppleva att vi är sedda och accepterade, att vi har utrymme att utvecklas och uttrycka våra åsikter och talanger, och att vi känner att vi behövs och hör till.

Forts.

Medvetenhet, öppenhet, nyfikenhet, tillit, mening, stimulans, vila, reflektion, livslångt lärande, kultur och balans är några av de ord som nämndes när visionen skulle tas fram. Vad behöver vi människor för att må bra i och känna oss motiverade att bidra till ett hållbart samhälle? Och hur kan visionen formuleras så att alla känner sig inkluderade, men också inser sitt eget ansvar att ta vara på det som erbjuds? Att alla kan blomstra är en sammanfattning av allt det här.

 

Det åländska samhället skapar medvetet strukturer som underlättar för människor att blomstra, från utbildning och vård till trygghet och olika sorters mötesplatser. Men varje människa har också egna möjligheter och eget ansvar. Vi behöver både ge och ta emot för att må bra och utvecklas. Var och en av oss lämnar sitt lilla bidrag till samhällsklimatet. Vi odlar ett klimat där vi uppmuntrar mod, mångfald och nytänkande hos dem vi möter i vardagen, istället för att hålla varandra tillbaka.

 

Blomstrande människor orkar leva mer medvetet. De följer sina värderingar, reflekterar över sin roll i helheten och gör goda val i små och stora frågor. Blomstrande människor är trygga i sig själva och kan visa tolerans, öppenhet och generositet mot sina medmänniskor, men också säga ifrån och stå på sig när det behövs. Det är en bra utgångspunkt för ett hållbart och bärkraftigt samhälle.

 

Läs hela Hållbarhets- och utvecklingsagendan för Åland (pdf)

… I ETT BÄRKRAFTIGT SAMHÄLLE …

Bärkraft handlar om att vi tillgodoser våra behov utan att kommande generationer, illa hanterad billig arbetskraft eller andra levande varelser i form av djur och natur får betala notan. Åland är också ett samhälle i framåtrörelse. Precis som ett företag eller ett fartyg behöver samhället bärkraft för att hålla sig flytande, ha styrfart, nå sina mål. Meningsfullt arbete, avlönat eller ej, tar vara på människors inneboende resurser och bygger bärkraft.

Forts.

Hur sammanfattas det vi ska leva på och leva av; allt det som ska försörja Ålands befolkning på ett hållbart sätt? Utveckling, innovationer, demokrati, inkluderande, företagande, utbildning, jämställdhet, lokal ekonomi, kretsloppstänkande, förnyelsebara resurser, ökad självförsörjningsgrad, samarbete, samhällsplanering. Det är några av de begrepp som diskuterades när visionen skulle formuleras.

 

Åland har ett gott ledarskap med mod och integritet, som har förmågan att navigera i en föränderlig tid där kartan kanske förändras på vägen. Vi lever i en tid av stora yttre förändringar, med klimatförändringar, flyktingströmmar och ekonomiska kriser. Åland som bärkraftigt samhälle är anpassningsbart och motståndskraftigt även vid oförutsedda händelser och yttre omvälvningar. Helhetstänkandet ger trygghet och integritet, och är en del av hållbarheten.

 

Hållbarhet är komplext, och det behövs en samsyn för att alla ska kunna bidra. Därför är hållbarhetsarbetet på Åland knutet till fyra så kallade hållbarhetsprinciper. De fungerar som ett språk och ett verktyg, gemensamma riktlinjer för vad som är viktigt. Så länge vi håller oss innanför de ramarna är allt möjligt. Det som först tycktes vara begränsningar har istället satt fart på kreativiteten, med företagsidéer, tekniska uppfinningar och sociala innovationer.

 

Läs hela Hållbarhets- och utvecklingsagendan för Åland (pdf)

… PÅ FREDENS ÖAR

Åland är ett ö-samhälle med orörd natur och unik historia; rikt och mångskiftande med många olika livsmiljöer på en liten yta. Vi tar tillvara landskapet, entreprenörsandan, traditionerna, näringslivet och den nya tekniken för att underlätta för alla som vill leva och bo här. Vi skapar ett samhälle där vattnet, som före privatbilismens tid, binder samman och skapar nya möjligheter för blomstring och bärkraft.

Forts.

”Fredens öar” står för vår plats på jorden, vårt sammanhang och det som är unikt för just Åland. Det åländska samhället byggdes inte över en natt, och vi kan inte ta tryggheten för given. Bakom välfärd och bekvämlighet skymtar arvet från tidigare generationer: deras kunskaper, deras arbete och en ständig växelverkan med naturen. Vi förvaltar det arvet, vi gräver där vi står, och vi utgår från våra lokala förutsättningar. Och vi använder ordet ”vi” på ett välkomnande sätt: det är ett ”vi” som är till för alla som vill bo och verka på Åland, och det är ett ”vi” som öppnar upp för världen. Åland är en del av ett större sammanhang.

 

Fredliga relationer, demokrati, jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter är grundbultar i det åländska samhället. Till Ålands speciella förutsättningar hör statusen som demilitariserat område. Vi använder både demilitariseringen och hållbarhetsarbetet som en kraftfull språngbräda ut i det internationella samarbetet, till exempel när det gäller Östersjön som ett fredens hav och ett allt renare vatten.

 

”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar.”

 

Blomstrande människor sätter värde både på sig själva och sitt samhälle, och vill och orkar bidra till helheten. Ett bärkraftigt samhälle sågar inte ner den gren det är byggt på, utan hushåller med sina resurser med varsamhet och kreativitet. Och genom att gräva där vi står och ta vara på det som är unikt för Åland kan vi både hämta kraft ur vår historia och vara trygga nog att tänka i nya banor.

 

Detta är vår stora möjlighet att bygga världens bästa hållbara samhälle – på 6 757 natursköna öar mitt i Östersjön.

 

Att ta vara på kunskaper, idéer och engagemang hos alla människor som bor och verkar på Åland är en viktig del av vår gemensamma hållbarhetsresa. I nätverket bärkraft.ax, öppet för alla som vill vara med, har den offentliga sektorn, näringslivet och de ideella föreningarna för första gången samlats runt ett gemensamt mål. Den här visionen är ett resultat av det arbetet. Kanske har du som läser märkt att texten till stora delar är formulerad som om vi redan vore framme? Det är meningen. Det är ett sätt att visa visionens kraft.

 

Vi är närmare 30 000 människor som bor och verkar på Åland. Vi inspireras och motiveras av samma vision och vi drar åt samma håll, och tillsammans besitter vi därför en oerhörd handlingskraft. Genom att leva som om den bästa tänkbara framtiden redan vore verklighet skapar vi ett samhällsklimat som driver på omställningen till ett hållbart samhälle långt snabbare än någon trodde var möjligt. Kom med din passion, och låt den vara ditt bidrag!

 

Läs hela Hållbarhets- och utvecklingsagendan för Åland (pdf)

DE FYRA HÅLLBARHETSPRINCIPERNA

 

I det hållbara samhället utsätts naturen inte för systematisk

 

1 … koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
(fossila bränslen, metaller och mineraler)

 

2 … koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion
(syntetiska substanser, kemikalier, som innehåller svårnedbrytbara ämnen; eller naturliga substanser som omsätts i större mängder än naturen kan ta hand om)

 

3 … undanträngning av fysiska metoder
(överuttag av naturresurser som vatten, skog, fisk eller matjord; intrång i viktiga naturområden för t ex byggande, introduktion av främmande och invasiva arter, produktion som resulterar i avfall istället för slutna kretslopp)

 

4 … och i det hållbara samhället bidrar vi inte till att människor
utsätts för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetens­utveckling, opartiskhet och meningsskapande

DE SJU STRATEGISKA UTVECKLINGSMÅLEN

MÅLEN

1.
Välmående människor
vars inneboende resurser växer

 

2.
Alla känner tillit och har verkliga
möjligheter att vara delaktiga i samhället

 

3.
Allt vatten har god kvalitet

 

4.
Ekosystem i balans och biologisk mångfald

 

5.
Attraktionskraft för boende, besökare och företag

 

6.
Markant högre andel energi från förnyelse­bara källor
och ökad energieffektivitet

 

7.
Hållbara och medvetna konsumtions-
och produktionsmönster

Tecknad flicka med ett hjärta det växer en blomma från på tröjan.

Välmående människor vars inneboende resurser växer

 

Att blomstra handlar om något djupare än materiell välfärd och att allt skulle vara roligt jämt. I det åländska samhället skapas förutsättningar för människor att komma till sin rätt och att trivas.

 

Läs mer om utvecklingsmål 1

Tecknade ansikten på olika människor i olika ålder, gamla och unga, män och kvinnor, barn.

Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

 

Inga varaktiga framsteg kan nås i ett sammanhang präglat av konflikt och våld. Välgrundad mellanmänsklig tillit och fredliga relationer utgör grunden för långsiktig bärkraft.

 

Läs mer om utvecklingsmål 2

En tecknad fisk som står på stjärten och viftar med fenorna, den ser glad ut!

Allt vatten har god kvalitet

 

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på planeten. På Åland finns en utbredd insikt om betydelsen av ett friskt Östersjön med alla dess vikar, djupgropar och ytvatten samt tillgången till friska sjöar för rent dricksvatten.

 

Läs mer om utvecklingsmål 3

En tecknad person som håller i ett snöre som är knutet runt ett träd.

Ekosystem i balans och biologisk mångfald

 

Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund. Biologisk mångfald bidrar till ökad motståndskraft i eko­sy­stemen.

 

Läs mer om utvecklingsmål 4

En tecknad ålandskarta som ser ut som den består av utsågade träbitar.

Attraktionskraft för boende, besökare och företag

 

Attraktionskraft förutsätter framåtrörelse. En annan förutsättning är en användning av ordet ”vi” på ett välkomnande sätt: det är ett ”vi” som är till för alla som vill bo och verka på Åland, och det är ett ”vi” som öppnar upp för världen. Hög attraktionskraft leder till bärkraft.

 

Läs mer om utvecklingsmål 5

Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. På grund av utsläpp av växthusgaser riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för väderrelaterade natur­katastrofer. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från användningen av fossil energi.

 

Läs mer om utvecklingsmål 6

En tecknad färgburk med pensel, potatis och morot med ekolapp, samt ett flygplan.

Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

 

Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster är en tvärgående fråga, som bidrar till uppnåendet av samtliga sex övriga strategiska utvecklingsmål. Med konsumtion avses såväl privatpersoners, offentlig sektors, företags som andra organisationers konsumtion av både varor och tjänster.

 

Läs mer om utvecklingsmål 7